INFORMATIE


algemene
voorwaarden


inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 -Toepasselijkheid

Artikel 3 - Het aanbod

Artikel 4 - De overeenkomst

Artikel 5 - De prijs

Artikel 6 - Levering, inspectie en uitvoering

Artikel 7 - Betaling

Artikel 8 - Geschillen

 

ARTIKEL 1 -identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Airogroup B.V.
Bedrijfs- en bezoekadres:
Industriestraat 7, 9502 EJ, Stadskanaal, Nederland
(alleen op afspraak)
E-mail addres:  info@airogroup.com (Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 tot 17:30)
KvK-nummer:
73692026
BTW-nummer: NL859630213B01


ARTIKEL 2 -toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, op elke overeenkomst en/of afstand tussen de ondernemer en de klant, en kunnen kosteloos op verzoek van de klant worden verstrekt.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de klant ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de klant eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, onverminderd het vorige lid. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Airogroup B.V. vóór het sluiten van de overeenkomst, op verzoek van de klant, aangeven waar deze algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd.

ARTIKEL 3 - het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen het aanbod op de juiste wijze te beoordelen. Indien de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Voor de hand liggende fouten of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Indien de klant na het sluiten van een overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen, behoudt de ondernemer te allen tijde het recht om eventuele extra kosten in rekening te brengen en levering(en) te weigeren.

Alle industriële en intellectuele rechten van de ondernemer met betrekking tot logo's, analyses, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen, formules, recepten, modellen, documenten, producten, enz. behoren toe aan de ondernemer en de klant is nooit gerechtigd deze te kopiëren, te reproduceren en/of te delen met derden, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 4 - de overeenkomst

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen het aanbod op de juiste wijze te beoordelen. Indien de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Voor de hand liggende fouten of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Indien de klant na het sluiten van een overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen, behoudt de ondernemer te allen tijde het recht om eventuele extra kosten in rekening te brengen en levering(en) te weigeren.

Alle industriële en intellectuele rechten van de ondernemer met betrekking tot logo's, analyses, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen, formules, recepten, modellen, documenten, producten, enz. behoren toe aan de ondernemer en de klant is nooit gerechtigd deze te kopiëren, te reproduceren en/of te delen met derden, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 5 - de prijs

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden vermeld in euro's, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

ARTIKEL 6 - levering, inspectie en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten.
De plaats van levering is het adres dat de klant aan de ondernemer heeft meegedeeld.
Behoudens hetgeen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering en/of productie wordt vertraagd, of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld.

Inspectie na ontvangst van uw bestelling/producten: direct na ontvangst van uw bestelling dient u te controleren of de artikelen onbeschadigd, compleet en in overeenstemming met de factuur zijn geleverd. Indien dit niet het geval is, dient u ons binnen 24 uur na ontvangst per e-mail te informeren via info@airogroup.com met een beschrijving en vermelding van het bestel- en factuurnummer. Zodra u de artikelen gebruikt, wordt de levering geaccepteerd en kunnen ze niet meer worden omgeruild of geretourneerd. Indien de ondernemer een retourzending accepteert, moeten de artikelen compleet, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking aan ons worden geretourneerd.

Wij zullen u terugbetalen met dezelfde betaalmethode als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen.

De ondernemer behoudt zich tevens het recht voor om niet aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, vordering(en), schade aan verpakking(en) en/of producten, defecte producten, schade door derden, enz., en kan dit altijd afwijzen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag dat de klant heeft betaald, en zal het factuurbedrag onmiddellijk terugbetalen bij aantoonbaar bewijs.

Alle door de ondernemer geleverde en te leveren producten blijven zijn eigendom, in naam en risico van de klant, totdat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Daarnaast zal de klant te allen tijde de ondernemer toegang verlenen tot de producten van de ondernemer en is het de klant niet toegestaan om de producten van de ondernemer te verplaatsen, te bewerken, te gebruiken, door te verkopen, enz., zolang het eigendom bij de ondernemer blijft en de klant niet heeft betaald aan zijn betalingen en/of verplichtingen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden..

ARTIkel 7 - betaling

Betaling dient te geschieden volgens de op de website aangegeven betaalmethoden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij het niet tijdig betalen van een factuur is de klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De ondernemer is tevens gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
De ondernemer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.


ARTIkel 8 - geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de ondernemer en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.